Vedtægter og privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik for Kjellerup civile Hundeførerforening   

Klik her

 

 

Vedtægter for Kjellerup civile Hundeførerforening

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. november 2015

 §1. Foreningens navn er Kjellerup civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Kjellerup by, maksimalt 10 km fra torvet.
Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening (i det følgende benævnt DcH).
Foreningen er yderligere medlem af DGI Midtjylland.

§2. Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkår for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet.

For at nå disse mål skal foreningen:

2.1. Samle hundeinteresserede personer i en forening.
Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2.2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdelsesrigt liv.
2.3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeforeningens interesser.
2.4. Arbejde med konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
2.5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv
2.6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
2.7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
2.8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§3. Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig en af den offentlige mening vanærende handling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og den pågældende kreds. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til de øvrige lokalforeninger også. Medlemmer der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse.  Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer.
Medlemmer, der ikke inden 15. januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen.
Lokalforeningen tilmelder, straks ved indmeldelsen, nye medlemmer til landsforeningen.

§4. Kontingentet for foreningens medlemmer fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemsskabet og giver medlemmet medlemsrettigheder.
Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem.
Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.
Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågæl-dende regnskabsår er betalt.
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§5. Generalforsamling afholdes hvert år i november måned i Kjellerup by.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning af foreningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af 1 revisorsuppleant.
 11. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlan-ger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens for-mand senest 2 uger inden generalforsamlingen.

§6. Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemme- berettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH’s sekretariat.

§7. Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af for-eningen, der ikke er i kontingentrestance.
Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§8. Generalforsamling skal afholdes senest den 31. januar.Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dagblade og på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter, at begæring herom er modtaget.

§9. Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg. Endvidere vælges der 1 suppleant og 2 revisorer med 1 sup-pleant. Genvalg kan finde sted.Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen vælger selv en kasserer, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsen er ulønnet, dog er formand og kasserer kontingentfrie. Endvidere kan bestyrel-sen bestemme, at aktive trænere og andre med tillidsposter er kontingentfrie. Der kan af foreningens midler bevilges fri rejse og eventuelle diæter til repræsentation i hundesagens interesse.
Efter 25 års aktivt medlemskab af lokalforeningen, kan bestyrelsen udnævne medlemmet til æresmedlem, hvilket giver livsvarigt kontingentfrihed.

§10. Foreningens regnskabsår er fra 1. november til 31.oktober. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Kassereren skal udfærdige regnskabet senest den 15. november, således at det er klargjort til revision af foreningens revisorer i god tid inden generalforsamlingen.
Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§11. Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt.
Valg af dommer, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen.
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH`s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.
Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme

§12. Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§13. Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen.
Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital DcH`s kreds 3. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundefører-forening kan ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.
Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret. Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamlingen er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens ordensudvalgs-medlem, selvskreven med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er).

Der er lukket for kommentarer.