De første 25 år

Klubben stiftes 12. januar 1965

 Dags dato var der indkaldt til møde for at få oprettet Kjellerup og Oplands civile Hundeførerforening efter opfordring fra flere sider.

Til bestyrelsen valgtes: (titler var på det tidspunkt meget vigtig)
Formand: Gravemester xx. Kasserer: Ostehandle xx. Sekretær: Skolelev xx.
Bestyrelses medlemmer: Murer xx og Oversergent xx
Træningsledere blev også valgt på generalforsamlingen. Der blev valgt 2. En til A-hunde og en til B-hunde.
Der var til den stiftende generalforsamling mødt 13 deltagere.
Der er tilmeldt 16 aktive og 1 passiv medlemmer.

Medlemmer 1965
Bland medlemmer var en Murersvend, Lagerarbejder, Skolelev, Gartner, Snedkermester, Lærer, Murer, 3 Oversergenter, Ingeniør, Ostehandler, 2 Sygeplejersker Frk., Fru Vognmand, Gravemester, 2 Husmødrene, Postbud, Depotbestyrer, Fabrikant, Slagteriarbejder resten er nævnt uden titel.

3/2 1965 Bestyrelsesmøde
1. bestyrelsesmøde efter oprettelse af foreningen.
Bestyrelsesmøde afholdt hos Peder Sørensen Ungstrup. Der blev vedtaget at tegne en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring, der blev også vedtaget at hæve kontingentet for passive medlemmer fra 8 kr. til 10 kr. Det blev vedtaget at indmeldelsen til landsforeningen skal ske fra 1. april

12/4 1965 kredsmøde
Allerede i vort 1 leveår kastede vi os ud i at lave konkurrence dog i samarbejde med Silkeborg (kredsindelingerne var anderledes dengang)

Kredsmøde d. 12/4 1965 på Alderslyst kro i Silkeborg
Der var dags dato indkaldt til kredsmøde i Silkeborg for at kunne tilrettelægge alle sommerens konkurrencer og eventuelle andre sager.
Sommerens konkurrencer blev vedtaget på den nedenstående opstilling:
Silkeborg og Kjellerup D.C.H. afholder fælles konkurrence d. 20/6
Ikast afholder træningskonkurrence 2/5
Herning afholder Kr. Himmelfartsdag 27/5
Odder afholder 15/8
Holstebro afholder kredskonkurrence 5/9
Århus afholder afslutningsfest 16/10
Det blev yderligere vedtaget at hver forening, som har medlemmer, der deltager i sommerens konkurrencer eller er med ved afslutningsfesten skal indbetale 25,00 kr. som et bidrag til festen, de 25,00 kr. skal indbetales uanset om der kun deltager en eller flere fra foreningen.

Under den ovenfor anførte konkurrence med Silkeborg, blev det vedtaget at alle udgifter i forbindelse med konkurrencen skal deles ligeligt mellem Silkeborg og Kjellerup, og eventuelt overskud skal ligeledes deles ligeligt. Der vil for konkurrencen blive kaldt sammen til drøftelse af den videre fremgangsmåde.
Af et senere referat kan man dog læse at konkurrencen afholdes d. 4-7-65 og Silkeborg lovede at levere de nødvendige materialer til konkurrencen. Kjellerup skulle tilstille de offentlige blade og D.C.H. resultatet fra konkurrencen. Det bestemtes endvidere at holde middag på Knudstrup kro.

D. 14-8 1966 afholdt vi igen konkurrence. Hertil skulle anskaffes apportpinde, sporpinde og flag. Også her afsluttes med middag på Knudstrup Kro. Det var vist noget man gjorde den gang. Men da havde folk måske mere tid; -) og havde ikke så travl med at komme hjem.

16/5 68 Bestyrelsesmøde
d.d. blev der afholdt bestyrelsesmøde hos formanden Peder Sørensen, angående tilrettelæggelse af træningsforhold og evt. andet. Der blev af bestyrelsen vedtaget at træningen skulle ledes skiftevis af bestyrelsen med fastlagte datoer. Beslutningen om hvem der skal være træningsledere skal til enhver tid afgøres af bestyrelsen og ingen må forestå træningen uden at bestyrelsen er enig om valget yderligere blev det bestemt at der skulle rettes kritik mod eventulle fejl som bliver begået at hundeførerne.

25-3-69 blev der drøftet oprettelse af en C-klasse men det blev foreløbig sat i bero. Jeg har ikke kunnet finde noget om hvad der blev trænet.
I marts 1970 blev bestyrelsen enige om at se bort fra de omtalte 3-måneders kurser. Mon det var noget D.C. H var fremkommet med.
Tilrettelægning af træningsdage: Tirsdag og torsdag kl. 19. og søndag kl. 10.

29/5 72 Bestyrelsesmøde
d.d. indkaldes bestyrelsen til møde hos Fru Hvam i Kjellerup alle var mødt undtagen Poul Andersen Karup, på mødet blev drøftet evt. om leje af 1. Tdl. land jord for at kunne få et stykke mark som skulle være fri for koklatter Harry Nielsen i Hauge på hvis mark vi træner, var indstillet på at udleje et stykke jord på ca. 1 Tdl. land for en pris af kr. 350,00 i handlen indgik en aftale om at græsset skulle holdes nede med grønthøster. Samtidig blev det vedtaget at indrykke en annonce i ugebladet Kjellerup-Posten. Ønsket om et 3 mdrs. kursus blev udskudt til hele bestyrelsen var samlet og dette skulle ske hurtigst muligt.

19/1 1973 Uddrag af generalforsamling
Eventuelt. Der blev drøftet træningsplads, foreningen har tilbud om at benytte den gamle campingplads i Kjellerup indtil 1. maj 1973, og med næsten sikkerhed for forlængelse, pladsen er god til træning, men sportræningsmulighederne er små, Harry Nielsen tilbød pladsen vi har benyttet hidtil, men kunne ikke gøre det gratis, og da foreningens økonomi er stram blev der enighed om at tage kommunens tilbud.

5.2.1973 Uddrag af bestyrelsesmøde
Det besluttes at påbegynde træningen på campingpladsen den 18/2-73 og i den anledning at indrykke en annonce i Kjellerup Posten med følgende ordlyd.

HUNDETRÆNING
starter på campingpladsen i
Kjellerup søndag den 18/2 kl. 10
Årskontingent kr. 40,-
Alle er velkomne
DCH
(Danmarks civile hundeførerforening)

Endvidere fremsendes ansøgning til Kjellerup kommune om tilladelse til at benytte campingpladsen efter 1/5 d.å.

24-3-73 afholdt vi møde på Landbrugscentret i Kjellerup, det der i dag er glassalen. Der var mødt 32 medlemmer. Formanden bød velkommen og Harry Fischer viste film og orienterede om den kommende sæson. Efter kaffen var der mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med ønsker.

5.8.1974 Møde for at afgøre foreningens fremtid.
Vi blev enige om at fortsætte og se tiden an indtil videre.
Vi drøftede endvidere en henvendelse fra kredskasseren, som havde truet med at ekskludere DcH Kjellerup g.gr.a. manglende indbetaling af kredskontingent fra 1973. Kasseren oplyste, at han havde tilbageholdt indbetalingen i protest mod den mangelfulde kommunikation fra kredsens side. Kredsen er nu underrettet om dette og betalingen bragt i orden.

9-3 76 Åge Nielsen, Langå og assistent holdt foredrag og viste lysbilleder på konditoriet for kursusholdet. Der var ikke mødt så mange som håbet, men det var meget interessant at høre det og se det.

30/4-76 Foreningen havde skaffet en film hjem om dressur som blev vist på konditoriet. Tilslutningen var ikke stor. Filmen, som var beregnet for kursushundetrænere, var efter vores smag ikke noget for disse.

d. 6.11.76 blev der afholdt konkurrence.

d. 13.11.76 afholdes fest på Knudstrup Kro hvor Bjørn og Okay spiller. Der blev afsat 1000,00 kr. til præmier, festen og evt. andre udgifter.

November 77 Dyrlægeaften med dyrlæge Smed fra Odder.
Der var mødt mange nye ansigter op for at høre foredraget, som var meget interessant.

19-4-79 Tom Kranbo holdt foredrag for nybegynderhunde.

d. 28/10-80. Formanden havde indkaldt til Møde angående Drøftelse af forskellige Træningsmetoder som Træningslederne langt fra var enige om.

20/5-81 havde vi besøg af Anders Olsen, Silkeborg. Han havde sin hund med og gav forskellige tips om hundetræning. Der blev stillet en del spørgsmål.

18/5 1983 Vi besøgte hundeskolen i Karup.

23-6 84 holdt vi Sct. Hansfest på Linnet Skovgård hvor der vil blive serveret gratis pølser og sodavand til børnene.

I dag afholdes DM over 2 dage, det har det efterhånden gjort nogen år. Men i et referat fra generalforsamlingen 1987 kan læses af DM87 blev afholdt over 2 dage - det var ingen succes. Om det var en lokal mening ved jeg ikke.

2-2-88 Bestyrelsesmøde. Formanden orienterede om, at tilladelse fra kommunen til opstilling af en skurvogn på træningspladsen er indløbet. ALTSÅ - vi snakkede om opførelse af et hus. Det havde vi aldrig haft før. Vi kontaktede 2 tømrere til at give tilbud på et hus på hjul. Det viste sig dog at blive for dyrt, ca. 35,000,-, så det endte med en brugt skurvogn som blev leveret inden sommerferien. Men det var da også vildt luksus. Vi kunne komme i tørvejr og lave og drikke kaffe. Skurvognen solgte vi i øvrigt forrige år for 4,000,-

17. maj 1990 Søren Jeppesen kom på besøg og der blev vist en video af Marie Hansson (Svensk hundepsykolog). Vi havde inviteret 25 medlemmer fra Viborg DcH. Aftenen sluttede med snak og diskussion og vi serverede kaffe og et par madder.

25 ÅRS JUBILÆUM
Kontingent 1990 som vedtaget på generalforsamlingen 28/11-89
Kursus: 300,-
Medlemmer: 250,-
Medlemmer u/ 18 år: 200
Passive: 200,-

3/1 1990
Uddrag fra bestyrelsesmøde:
Avisen vil lave en artikel omkring vores 25 års jubilæum. Lørdag kl. 09,00 kommer journalist og fotograf på træningspladsen. Det skulle så komme i avisen fredag d. 12-1.
Vi planlagde jubilæet d. 13/1. Vi låner klubhuset på Levring stadion. Vi inviterer alle medlemmer og alle andre interesserede fra kl. 10-13 til kaffe og brød, hundevideo, plancher og opvisning af nogle af vore hunde.

13/1 1990
Efter en god avisartikel fredag, holdt vi lørdag d. 13-1 åbenhus fra 10-15, for at markere vores 25 års jubilæum, Vi havde lånt sportsplads og klubhus af Levring IF. Vi havde sendt indbydelse ud til alle medlemmer og sat opslag op i forretningerne. Bortset fra, at der ikke kom så mange mennesker, havde vi en god dag. Vi lavede en opvisning af DcH dressur, lidt aktivering og vore små forhindringer.
Vi serverede kaffe og brød og kage.
Referatet blev afsluttet med: Hvordan ser DcH ud om 25 år?

I efteråret 1990 besluttedes det at indkøbe en tunnel. Men det var åbenbart ikke så ligetil dengang. I Danmark var den alt for dyr at fremstille og fra England er det lidt svært. Men vi fik da en "rigtig" tunnel på et tidspunkt.

Nyheder

Sponsorer